Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden:
sessies op website zijn exclusief locatie en catering etc.

2. Betalingsvoorwaarden

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden, volgens, in overeenstemming met gemaakte afspraken in de overeenkomst, volledig in een keer of in twee delen, 100% voor aanvang of 50% voor aanvang en 50% na afloop van een begeleidingstraject, binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Annuleringsbeleid:

De opdrachtgever voor een ontwikkeltraject heeft het recht deelname aan het ontwikkeltraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.

4. Beëindigingsbeleid:

Zowel de klant als de Intrinsieke Motivator kunnen deze overeenkomst te allen tijde met een schriftelijke kennisgeving beëindigen. (Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden). (5.)

5. vertrouwelijkheidsclausule:

Alle gesprekken tussen de Intrinsieke Motivator en klant blijven vertrouwelijk. Enige en alle informatie over gelijk welke sessie kan uitsluitend met externe partijen gedeeld worden na de schriftelijke toestemming van zowel de cliënt en de Intrinsieke Motivator, en/of een gerechtelijk bevel. Het enige geval waarin deze clausule verbroken mag worden is als de klant zich uitspreekt over het verwonden van zichzelf of anderen.

6. Verantwoordelijkheid van de klant:

De klant is verantwoordelijk voor het creëren en implementeren van eigen fysieke, mentale en emotionele welzijn, beslissingen, keuzes, acties en resultaten van deelnemers aan sessies. Als zodanig gaat de klant ermee akkoord dat de Intrinsieke Motivator niet aansprakelijk is en niet aansprakelijk zal gesteld worden voor enig handelen of nalaten, of voor enig direct of indirect gevolg van diensten die door de Intrinsieke Motivator geleverd werden. De klant begrijpt dat ontwikkelsessies geen vorm van therapie zijn en geen vervanging voor therapie waar die nodig is, en niet enige psychische stoornis of medische aandoening kan voorkomen, genezen of behandelen.

De klant begrijpt dat begeleiding niet gebruikt kan worden als een vervangingsmiddel voor professioneel advies door juridische, mentale, medische of andere gekwalificeerde professionals en zal voor dergelijke zaken onafhankelijk, deskundig advies zoeken.            De klant stemt ermee in om eerlijk te communiceren, open te staan voor feedback en bijstand en de nodige tijd en energie vrij te maken om ten volle aan de ontwikkelsessies deel te nemen.

7. Aansprakelijkheidsbeperking:

Tenzij uitdrukkelijk in deze overeenkomst toegestaan, geeft de Intrinsieke Motivator geen enkele garantie, expliciet of impliciet. In geen geval zal de Intrinsieke Motviator tegenover de klant aansprakelijk zijn voor gevolgschade of specifieke schade. Ondanks de mogelijkheid dat de klant eventuele schade kan oplopen, blijft de gehele aansprakelijkheid van de Intrinsieke Motivator onder deze overeenkomst, en het uitsluitende verhaal van de klant, beperkt tot het bedrag dat de klant aan de coach heeft betaald onder deze overeenkomst voor alle diensten tot en met de einddatum. Als een geschil voortvloeit uit deze overeenkomst, dat niet kan worden opgelost met wederzijds goedvinden, stemmen de klant en de Intrinsieke Motivator ermee in om in goed vertrouwen, na kennisgeving, voor (binnen 30 dagen) een beroep te doen op een bemiddelaar. Als het geschil hiermee niet is opgelost, en in het geval van juridische stappen, heeft de winnende partij het recht om de advocaatkosten en gerechtelijke kosten op de andere partij te verhalen.